NHN notaris

Informatie

Blijf op de hoogte met NHN notarissen

Uw vermogen fiscaal vriendelijk naar de volgende generatie. Iedereen die vermogen heeft weet dat eens het moment komt dat dit overgaat naar de volgende generatie. Of we dit nu leuk vinden of niet, het eeuwige leven bestaat (nog) niet. Voor de meeste mensen staat al wel vast wat er met hun vermogen moet gebeuren. De vraag daarbij is hoe die vermogensovergang fiscaal optimaal – dus met zo min mogelijk belastingheffing – kan plaatsvinden. Dit is wel zo prettig voor degenen die u dierbaar zijn.

De meeste mensen bepalen dat hun vermogen bij overlijden naar de kinderen moet gaan. Ouders die hun vermogen fiscaal vriendelijk aan hun kinderen willen overdragen, moeten dit zeker niet uitstellen. Jaarlijkse schenkingen zijn het aangewezen instrument voor vermogensoverheveling bij leven. En het is niet alleen leuker om bij leven te schenken … het is ook fiscaal veel aantrekkelijker.

NHN notaris

Voordelen

Voor schenking en vererving geldt in de Successiewet hetzelfde tarief. Dit tarief is dubbel progressief: het loopt op naarmate het bedrag toeneemt én naarmate de graad van verwantschap afneemt. Voor echtgenoten, partners en kinderen loopt het tarief van 10% tot en met 20%; voor ouders, broers, zusters en voor overige verkrijgers van 30% tot en met 40%. Dit oplopende tarief maakt het interessant om schenkingen bij leven te overwegen. Door jaarlijks een deel van uw vermogen naar de kinderen te laten vloeien werkt het systeem van de Successiewet in uw voordeel. Bovendien kan bij schenkingen gebruik worden gemaakt van de in de wet opgenomen vrijstellingen.Vrijstellingen

Zoals gemeld kent de Successiewet enkele vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen. Eenmalig mogen ouders aan hun kinderen (tussen 18 en 40 jaar) € 25.526,00 (2017) schenken. Onder voorwaarden is deze vrijstelling zelfs € 53.176,00 (voor dure studie) of € 100.000,00 (voor eigen woning) (2017). Als het kind inmiddels ouder is dan 40 jaar, maar gehuwd is met een jongere partner, dan is deze vrijstelling óók van toepassing (ook bij geregistreerd partnerschap). Daarnaast mogen ouders hun kinderen jaarlijks € 5.320,00 (2017) schenken zonder dat hiervoor aangifte behoeft te worden gedaan, echter niet gelijktijdig met de eenmalige vrijstelling. Bij schenking van een groter bedrag wordt alleen het méérdere (boven het vrijgestelde bedrag) belast met schenkingsrecht.Schenken zonder uw geld kwijt te zijn

Ondanks het fiscale voordeel zijn veel ouders huiverig om hun vermogen (grotendeels) aan de kinderen te schenken. Bovendien zit dit vermogen bij veel mensen in de stenen van hun woning. Niemand weet immers hoeveel hij/zij bij leven nog nodig heeft. En wie wil er nu financieel afhankelijk worden van de kinderen? Ook de angst dat een kind het geschonken geld over de balk zal smijten tempert de ouderlijke gulheid. Gelukkig zijn er voor ouders mogelijkheden om schenkingen te doen met behoud van controle over het geschonken vermogen.Schenken door middel van schuldigerkenning

Een van die mogelijkheden is het doen van een schenking door middel van schuldigerkenning. Hierbij schenken ouders 'op papier' een bedrag aan een kind. Het kind kan de hiermee ontstane vordering meestel pas na overlijden van de langstlevende ouder opeisen. De schenking wordt dan verrekend met het erfdeel dat het kind ontvangt. Bij deze papieren schenking – die bij notariële akte moet worden vastgelegd – behouden de ouders het beheer over het geschonken bedrag én zij hoeven geen contanten vrij te maken! Wel moeten de ouders daarbij jaarlijks een rente aan hun kinderen voldoen.

Neem vrijblijvend contact met op met uw plaatselijke NHN notaris om advies in te winnen over dit onderwerp. Een fiscaal optimale overdracht van vermogen naar de volgende generatie vergt een goede begeleiding. Bij de juiste aanpak is veel fiscaal voordeel te behalen.

Deze bijdrage is verzorgd door Notariskantoor Van Duin te Castricum.

NHN notaris


Scroll op de map om alle locaties in Noord-Holland te bekijken.